Årsrapporter

Protokoll fra årsmøte i Sigrid Undset-selskapet
28. februar 2017 i Leseriet, Lillehammer
Frammøtte: 8 medlemmer. inkl. stvremedlemmer
1. Åpning
Styreleder Kirsti Johnson ønsket velkommen.
2. Konstituering
Møteleder: Kirsti Johnson
Godkjenning av innkalling og saksliste: Sak 6 Valg og sak 7 Vedtektsendring ble foreslått
behandlet i motsatt rekkefølge, siden vedtektsendringen har konsekvenser for valget.
Refe r e nt : Jorid Vaagland
Underslcrive protokollen: Tone Ljoså og Inger Marie Bakke
3. Årsberetning
Årsberetningen ble godkjent med noen små kommentaro bl.a. var det ønske om at
endringen i medlemstall ble spesifisert. Et avsnitt om selskapets økonomi legges også inn
i årsberetningen.
Det ble påpekt at senere årsberetninger med fordel kan inneholde mer fakta og være
mindre evaluerende.
Oppdatert årsberetning arkiveres.
4. Regnskap
Kasserer Helge Tordhol la fram regnskapet for 2015 og revisors beretning. Regnskapet
ble godkjent uten kommentar.
Revisors beretning arkiveres.
5. Budsjett
Forslag til budsjett for 2017 ble lagt fram. Følgende endringer ble gjort:
. Gymnadenia-redaktørens lønn ble kommentert og det ble foreslått en økning av denne.
Styret hadde tidligere diskutert behovet for en fornying av SUS' hjemmeside og plass
for mer Gymnadenia-stoff her, og dette ble også tatt opp i denne forbindelse.
Gymnadenia-redaktør Kristin Brandtsegg Johansen forlot møtet under denne
diskusjonen, som endte med endringer i følgende utgiftsposter i budsjettet:

Gymnadenia - layout, trykking, lønn:Posten økes med kr 5000, som dekker økningav
redaktørens lønn.
Hiemmeside; Økes med kr 7000, hvorav kr 5000 går til redaktør Kristin Brandtsegg
Johansen som honorar for å utvikle hjemmesiden, og kr 2000 til dekning av utgifter i
forbindelse med dette.
. Utgiftsposten Kontorrekvisita, kopiering, porto ble bestemt økt med kr 1000 på grunn
av økte portosatser.
Oppdatert budsj ett arkiveres.
6. Forslag om endret ordlyd i vedtektenes $ 5.
styrets endringsforslag ble gjennomgått og teksten ble endret til:
$5
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. For gyldig vedtak kreves
vanlig flertall.
Norsk litteraturfestival Sigrid Undset-dagene oppnevner ett styremedlem med samme rettigheter i styret som årsmøtevalgte styremedlemmer. Dersom den oppnevnte er en
annen enn daglig leder for festivalen, har også daglig leder møte- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett.
Redaktøren av Gymnadenia har møte- ogforslagsrett i styret. Hvis redaktøren er valgt av
årsmøtet har han/hun også stemmerett.
Årsmøtet påpekte at det er behov for klargjøring av flere punkter i vedtektene, og anmodet
styret om å legge fram et bearbeidet vedtektsdokument på årsmøtet i 2018.
7. Valg. Etter valget har styret følgende sammensetning:
Styreleder:
Kirsti Johnson (gjenvalgt for 2017-18)
Styremedlemmer:
Helge Tordhol (kasserer, gjenvalgt for 2016-18)
Eva Hagen Haugen (gjenvalgt for 2016-2018)
Jorid Vaagland (arkivar, gjenvalgt for 2016-18)
Kristin Brandtsegg Johansen (valgt for 2017-19)
Marit B orkenhagen (oppnevnt av Norsk litteraturfes tiv al, 20 17 - | 9)
Varamedlemmer:
Tone Ljoså (gjenvalgt for 2017-18)
Else Elvenes (gjenvalgt for 2017-18)
Valgkomite:
Marit Eggen (gjenvalgt for 2017-18)
Kjell Helge Moe (gjenvalgt for 2017-18)
Inger Marie Bakke (ny, valgt for 2017-18)
Revisor: Inger Veiteberg (gjenvalgt for 2017-18)
8. Innkomne saker: Om SUS siff engasjement for bokmessen i Frankfurt i 2019.
Marit Borkenhagen orienterte om hvordan Undset blir ivaretatt i forbindelse med bokmessen i
Frankfurt i oktober 2019. Aschehoug planlegger en sterk profilering av Sigrid Undset i
Frankfurt, og NORLA vil intensivere aktiviteten rundt SU i Norge fram til bokmessen. Blant annet inviterer NORLA utenlandske oversettere og forleggere til Norge, og alle disse blir også tatt med til Bjerkebæk.
Sigrid Undset-selskapet vil arbeide for at Undset-forelesningen i mai 2019 blir ved en
utenlandsk/gjerne tysk foreleser, og at forelesningen blir gjentatt under bokmessen i Frankfurt
samme høst.
Underskrifter:

Tone Ljoså |
Inger Marie Bakke

ÅRSMELDING 2016.
Årsmøtet 2016 ble avholdt tirsdag 23 febroar kl. 18.00 på Leseriet. Årsberetning, revidert
regnskap og budsjett ble lagt fram og godkjent.
Styret har i 2016 bestått av:
Kirsti Johnson, leder (2016 - 2017)
Helge Tordhol, styremedlem og kasserer (2016 - 2018)
Jorid Vaagland, styremedlem og arkivar (2016 - 2018)
Eva Hagen Haugen, oppnevnt av Norsk litteraturfestival (2016 - 2018)
Inger Marie Bakke, styremedlem (2015 -2011)
Else Elvenes (2016 - 2017, gikk inn i stedet for Janne Aasebø Johnsen, som trakk seg)
Marit Borkenhagen, oppnevnt av Norsk Litteraturfestival (2016 - 2018)
Varamedlemmer:
Tone Ljoså (2016-2017)
Sigrun Slapgard.
Valgkomite:
Marit Eggen, Kjell Helge Moe og Grete Lien Rusten (2016 -2017)
Revisor: Inger Veiteberg (2016 - 2017)
Styet har vært svært stabilt, med lite utskiftning. Det har vært et svært godt aktivitetsnivå i
selskapet iløpet av 2016. Medlemstallet har økt med ca 25 nye medlemmer i løpet av året og
vi har pr dags dato 311 medlemmer. Men vi arbeider fortsatt med rekrutteringen.

Styremøter og dugnader:
Styret har avholdt 7 styremøter. På flere av dem har Kristin B. Johansen deltatt, og har vært
og er en inspirator for oss i styret med sitt engasjement. Vi har avholdt den vanlige
hagedugnaden med godt oppmøte, ogvi har hatt dugnad med pakking og utsending av
Gymnadenia.
Samarbeid med Bjerkebæk:
Vi har hatt et godt samarbeid med Siri Velle Segelstad, og vi synes det er synd at hun slutter.
Høsten 2016 var det bare SUS sine "Bjerkebæk på søndag" som ble arrangert der. De Sandvigske samlinger - Maihaugen har holdt en lav profil og skal nå omorganisere sin
virksomhet på Bjerkebæk. Vi venter spent på dette, og håper at vi får en daglig leder å
forholde oss til og at vi kan fortsette med våre arrangement på Bjerkebæk
.
Publikumsrettede arrangementer:
Det årlige vårmøtet i Oslo i Aschehoug forlags lokaler for medlemmer og andre interesserte
ble holdt l. mars. Sverre Mørkhagen viste lysbilder og kåserte om <Kristins verden>>. Men først leste Thorvald Steen sitt brev til Sigrid Undset, som han skrev og leste på
litteraturfestivalen på Lillehammer. Det var godt oppmøte. Marit Borkenhagen ga som
tidligere et innkikk i Norsk Litteraturfestivals program.
Den 20. mai holdt vi igjen stort fødselsdagsselskap på Bjerkebæk. Denne gang hadde vi
invitert skuespiller Helena Klaren til å vise sin enakter Med Kristin i Hamar. Det ble en
betagende forestilling. Saksofonist Kristin Sevaldsen rammet inn forestillingen med vakker
musikk. Nan Skille ga en liten smakebit på sin kommende Undset- forelesning. Og det ble en
overraskelse: Marit Borkenhagen introduserte den amerikanske forfatteren Rebecca
Dinerstein, som var forfatter < in residence> på Bjerkebæk under festivalen. Hun leste bl.a på
norsk fra sin debutroman Sol hele natta. Det var fullt til siste plass og stor stemning, som
vanlig, med sprudlevann og fyrstekake med bringebær.
Undset-forelesningen ble som tidligere nevnt, holdt av Nan Bentzen Skille. Den spennende
titelen: Sigrid Undset og skatten på Kalvskinnet fikk nok mange til å lure. Men de fikk svar.
Også denne forelesningen trakk fullt hus.
Nobelforedraget ble holdt den 22. november på Lillehammer litteraturhus, som tidligere.
Denne gang av Håvard Rem om årets nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan. Dessverre ble
det ikke fullt hus, noe som kanskje skyldtes dårlig markedsføring. Imidlertid møtte GD's
utsendte opp på foredraget, og det ble god omtale i etterkant.
I år igien sto SUS for tre foredrag under titelen Bjerkebæk på søndag. Først ut, den25.
september var Geir Haugsbakk. Titelen var << Tre nobelprisvinnere.- Utenlands med Biørnson.
Hamsun og Undset.>> Han trakk godt med folk.
Dernest, den 23. oktober, kom Kristin Brandtsegg Johansen med foredraget: Hvem var Maria
Magdalena? Hun illustrerle foredraget med lysbilder. Også hennes presentasjon trakk et stort
publikum.
Det siste foredraget var ved Sigrun Slapgard 13. november. <Uten Svarstad insen Erlend. Kan
en roman blir sannere enn livet? Hun trakk fullt hus.
Vi er svært fornøyd med kvaliteten på de tre foredragene og på publikums oppmøte.
Den 20. november kom et knippe Nansenskoleelever og leste egne tekster. Her møtte svært få
mennesker opp. Medelever fra Nansenskolen kunne heller ikke komme denne søndagen. Vi
opplevde også at noen av elevene var svært dårlig forberedt. Dermed må vi vurdere om vi skal
fortsette med dette opplegget.
Gymnadenia:
Årets utgave ble sendt ut til medlemmene 1. november allerede. Dermed fikk alle med seg
informasjon om Nobelforedraget bl.a . Igjen en nydelig utgave. Designer Catherine Haanes og
trykker Ingar Markussen er fortsatt med.
Kontakt med medlemmer og andre interesserte:
Hjemmesiden fungerer bra. Fortsatt oppdaterer Kjell Helge Moe siden for oss. Jorid Vaagland
har tatt over utsendelse av mail til medlemmene i forkant av hvert mØIe, ettersom Janne
Aasebø Johnsen har sluttet i styret. Kristin Brandtsegg Johansen, redaktør av Gyrnnadenia, er
aktiv på Gymnadenias Facebookside.
Økonomi:
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 33 468,36, mot budsjettert kr. 8.600,-. Så vel
medlemskontingent, inntekt av arrangementer som inntekt av Gymnadenia viser økning fra
fiorårets regnskap.
Sigrid Undset-selskapet har tilfredsstillende likviditet og en egenkapital på kr. 87 570.
Det er ikke foreslått il øke medlemskontingenten.
Diverse:
Det planlagte seminaret på Voksenåsen i samarbeid med Selma Lagerløf- selskapet er lagt på
is inntil videre. Det skyldes at lederen for selskapet ikke er frisk. Men vi holder kontakten
Lisbet Stenberg i styret. Ellers planlegges det store jubileer fremover: I2019 er det 100 år
siden Sigrid Undset flyttet inn på Bjerkebæk. Og i 2020 er det hundre år siden Kristin
Lavransdatter ble utgitt første gang. I høst ble det også utgitt en ny svensk oversettelse av
Kristin Lavransdatter av Gun-Britt Sundstrøm, noe som forhåpentligvis vil øke interessen for
Sigrid Undsets forfatterskap i Sverige.
Lillehammer 6.2.2017
Kirsti Johnson

Til årsmøtet i Sigrid Undset Selskapet
REVISJONSBERETNING FOR 201 6.
Jeg har revidert årsregnskapet for Sigrid Undset Selskapet for 2016, som viser et overskudd
på kr 33 .468 . Arsregnskapet består av resultatregnskap og balanse.
Jeg har foretatt stikkprøvekontroll av regnskapsbilagene, avstemt bankkonti og gått gjennom
hovedboken. Regnskapet er tilstrekkelig spesifisert og dokumentasjonene av kostnadene er
tilfredsstillende.
Jeg kjenner ikke til at det påhviler selskapet forpliktelser som kan ha betydning for
bedømmelsen av den økonomiske stilling eller driftsresultat.
I henhold til ovenstående anbefalerjeg at årsregnskapet godkjennes og fastsettes som
regnskap for 2016.
Lillehammer 30. januar 2017
Inger Veiteber
Fjærpenn og blekkhus
Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no